Username
alesarillm
Gender
Male 
Country
US 
Occupation
Fencing, Hula Hooping, Tetris, Kitchen Chemistry 
Birthday
Jun 2nd 1963 
Member Since
May 4th 2021
Forum Posts
0

About Me

Wówczas kierowcy zast?puj? p?yn wod?. Otó? podczas du?ych temperatur przy??czy si? wentylator ch?odnicy, a strza?ka wska?nika mierz?cego temperatur? idzie w gór?. Uzupe?ni? p?yn ch?odniczy, nale?y najpierw w zbiorniczku wyrównawczym. Nale?y odkr?ci? korek zbiorniczka równie? wlewamy uniwersalny p?yn ch?odniczy, lub oddawany do uk?adu naszego samochodu. Wraz z ch?odnic? równie? termostatem, a jeszcze wentylatorem odpowiada za utrzymanie silnika w ?ci?le temperaturze. Mo?na miesza? ró?ne p?yny ró?nych producentów. Gdy oraz przechodzimy do tworzenia z gor?cymi brakami, nale?y te braki uzupe?ni? w pojedynczej ch?odnicy. Kluczow? rol? uk?adu ch?odzenia, jest zatrudnienie odpowiedniej temperatury pracy silnika w wszystkich warunkach. Tak?e to, p?kni?ta uszczelka mo?e dodatkowo sprawi?, ?e p?yn ch?odniczy wzi?cie si? do oleju silnikowego, to nale?y poszuka? brunatnego p?ynu, który lokuje si? w mieszkaniu, gdzie uszczelka p?k?a. Ka?dy, nawet nieco nowoczesny samochód jest wyposa?ony w ch?odnic?, jaka osi?ga za dzia?anie och?adza? gor?cy motor ka?dego samochodu. Je?eli my?limy d?u?sz? droga, dajmy sobie luksus równie? stwierd?my wszystkie mo?liwe niedogodno?ci, w tym?e stan p?ynu ch?odniczego. Wi?ksze prawdopodobie?stwo wynika nast?pnie z przegrzania silnika. Jednorazowe zu?ycie wody w ch?odnicy, zamiast p?ynu ch?odniczego nie nara?a naszego samochodu na negatywne, konsekwentne skutki. Uk?ad ch?odzenia ma bliski jedyny strategia dzia?ania. Za uk?ad ch?odniczy w samochodzie prawa jest ch?odnica. Znaczy zatem o zu?ytej uszczelce pod g?owic?. Kierowca, który uniemo?liwia planuje go pod r?k?, czy kupuje wi?ksze pojemno?ci. W losu, kiedy obowi?zkowe jest dolanie p?ynu ch?odniczego, dok?adnie sprawdzi? informacj? obs?ugi naszego samochodu. Wystarczy potrze? owy komponent, aby zobaczy?, b?d? na chusteczce nie zosta? p?yn ch?odniczy lub lub sam element nie jest wilgotny. Co o tym?e winien umie? wszystek kierowca? Jest mnóstwo sk?adników samochodu obecnej równie? dalszej generacji, które pasuj? po latach u?ytkowania uszkodzeniu lub awarii. Wa?ne, ?eby produkowa? zatem na w??czonym silniku. Istnieje ostatnie ?ebrowany lub falisty p?aski panel z sieci? rurek, które poprawiaj? silnikowi odprowadzanie ciep?a. Nale?y nadmieni?, ?e woda wrze przy 100 stopniach Celsjusza, p?yn ch?odniczy w temperaturze 130 stopni. Jednak?e, po ostatniej interwencji, nale?y jak pr?dko pozna? przyczyn? ubytków lub awarii wszystkiej w uk?adzie ch?odniczym. Takie dane niekiedy wolno tak?e zlokalizowa? na pojedynczym zbiorniczku. Czym jest sama ch?odnica? Poniewa? nie uczy ona kamienia i osadów wapiennych, które mog? prze?y? w pionach jak tak?e jednej ch?odnicy, co w pó?niejszym terminie mo?e przysporzy? znaczne awarie. Takie drobne usterki niestety maj? zasi?g na dalsz? eksploatacj? samochodu równie? skoro teraz zacz??o pi?kna si? z nimi dzia?, zatem b?d? si? dalej stopniowo powi?ksza?. W toku, kiedy samochód jest otwarty powietrze odbiera ciep?o zgromadzone w ch?odnicy. - ubywa p?ynu ch?odniczego w zbiorniczku wyrównawczym


Poker Information

Favorite Game Type
 
Favorite Limit Type
 
Daily Play
0 Hours 
Plays Live Games?
No 
Best Experience
Czy woda mo?e by? zamiennikiem p?ynu ch?odniczego? 

header

[close]