Username
urorereroj
Gender
Male 
Country
US 
Occupation
Tutoring Children, Rockets, Jigsaw Puzzles, Painting 
Birthday
Jun 2nd 1967 
Member Since
May 3rd 2021
Forum Posts
0

About Me

P?yn ch?odniczy mo?emy jednorazowo zast?pi? wod? demineralizowan? uzyskan? na stacji paliw. Stanowi? aktualne elementy, jakie s? szczególnie nara?one na wyczerpanie oraz z?a podczas u?ytkowania samochodu. Gdy p?yn ch?odniczy wycieka, prawdopodobnie to wywo?a? do przegrzania silnika, a ostatnim samym wypalenia uszczelki stwierdzaj?cej si? pod g?owic?. Nie ci?gle zawsze zajmujemy go pod d?oni? w drodze, gdy kontrolka ch?odzenia silnika zacznie pali? równie? informowa? nam awari? uk?adu ch?odniczego. Wa?ne, aby nie przekroczy? wska?nika wskazuj?cego maksimum. Pierwszym polecanym porz?dkiem na do?wiadczenie czy p?yn ch?odniczy ubywa jest przedstawienie samochodu w starym miejscu, na równie nudnej i mi?kkiej powierzchni. Zauwa?y? mo?na to, czy pod?o?enie nie posiada plam. Rozpocz?wszy od wycieków oleju silnikowego, po klocki hamulcowe, awarii instalacji elektrycznej lub klimatyzacji. Skoro nie zawieramy innej opcji, mo?emy dola? takiej wody, by doko?czy? podró?, przecie? po jej powstrzymaniu nale?y bezzw?ocznie uda? si? do mechanika lub serwisu. Nie o miesza? p?ynu stworzonego w przeró?nych technologiach, poniewa? pewno si? to zaprezentowa? niekorzystne dla swego auta. Pewn? porad? stanowi ostatnie, ?e nie wymagamy od razu wierzy? tego? tego? p?ynu, tego? samego producenta. Poza tym, je?eli ju? w terminie trasy sprawi nam si?, i? nie mamy p?ynu ch?odniczego pod r?k?, u?yjmy wody, ale destylowanej równie? dopiero podczas nag?ej naprawy – wi?c wysoce gor?ce. Jednak w rz?dzie roku zdarzy? si? mog? drobne awarie i wymiana, lub naprawa cz??ci zamiennych jest potrzebna. P?yn ch?odniczy i, stanowi w porz?dku ?rodki antywapienne, jakie efektywnie przeciwdzia?aj? stworzeniu tego wydarzenia. Przynajmniej to, woda zamarza, i p?yn ch?odniczy jest niezamarzaj?cy. Jedynie, gdy pod r?k? nie dysponujemy dobrego p?ynu, oraz jako?? jest niebezpieczna. Bowiem potrafi zatem uwzgl?dni? do uszkodzenia jednostki nap?dowej, lub korozji. P?yn ch?odz?cy wykonywa wyj?tkowo istotn? pozycj? dla silnika samochodu. Innymi przyczynami ubytku p?ynu ch?odniczego w zbiorniczku wida? stanowi? uszkodzone ?o?ysko pompy wodnej. P?yn ch?odniczy po naprawie awarii, nale?y uzupe?ni?. Gdy tak, to cechuje, ?e mamy wyciek p?ynu ch?odniczego. W takich wypadkach za dzia?anie jest nam pomóc uk?ad ch?odniczy w samochodzie. W powa?ne dni nasz samochód stanowi o znacznie bardziej nara?ony na wysokie temperatury, jakby da? do tego? ci?gle klimatyzacj? dzia?aj?c? na globalnych obrotach, mo?emy samochód narazi? na tak wysokie temperatury. Co osi?gn??, je?li samochód nara?ony jest na wyj?tkowy sport oraz wysok? temperatur?, i my nie mamy pod r?k? odpowiedniego p?ynu chodz?cego? Wi?c nale?y wymieni? uszkodzone elementy. P?yn ch?odniczy mo?emy jednocze?nie zast?pi? wod? demineralizowan? zakupion? na stacji paliw. Jednak nie tylko ch?odnica odpowiada za te funkcj?, w uk?adzie ch?odzenia zadanie stanowi? jeszcze oleje, a te? urz?dzenie ch?odz?ce. Wówczas kierowcy zast?puj? p?yn wod?. Posiadamy do robienia z powa?nych awarii, po nieinwazyjne. Jednak?e nale?y z?o?y? porad? na sposób wlewanego p?ynu. - brak wody w ch?odnicy


Poker Information

Favorite Game Type
 
Favorite Limit Type
 
Daily Play
0 Hours 
Plays Live Games?
No 
Best Experience
Dlaczego woda nie nadaje si? do ch?odnicy samochodu? 

header

[close]