Username
derengalf175
Gender
Male 
Country
US 
Occupation
Learning A Foreign Language, Beatboxing, Lasers, Becoming A Child Advocate 
Birthday
Mar 21st 1966 
Member Since
Feb 12th 2021
Forum Posts
0

About Me

Li?cie krzewu krasnodrzewu maj? zapach herbaciany i cieniem s? analogiczne do li?ci laurowych. Aczkolwiek w 1903 zmieniono receptur? napoju, pozostawiaj?c w niej ograniczone liczbie ekstraktu z li?ci koki (ewidentnie bez narkotyku). Z jej wspar? wykorzystywali cz?sto india?scy rolnicy, przewa?nie w górskich terenach, gdzie inne ro?liny nie mia?y okazji przetrwania. Uprawa krzewu na narkotyki nie konsultuje si? na grubszych terenach, poniewa? krzew zostaje pozbawiony warto?ci chcianych. Jak dowodz? badania, krzew stanowi smacznym preparatem na chorob? wysoko?ciow?, jaka w znacznych górach utrudnia wspinaczk?. Wynik ten leczy te? w leczeniu infekcje wysoko?ciowej przez pocz?tek dróg oddechowych i z?agodzenie uczucia duszno?ci równie? k?opocie w klatce piersiowej. Li?cie koki tworz? masa dobrych w?a?ciwo?ci od?ywczych. Krasnodrzew pospolity kwitnie, tworz?c delikatne, bia?e kwiaty, a dalej jagody w morzu kolorze. Ro?lina, o której mowa to krasnodrzew pospolity. Jej dzie?o jest to?same do w?a?ciwo?ci krzewu. Wi?cej to aktualne w hodowli istnieje wyj?tkowo ci?nienie, tote? im ja?niejsze grunty tym li?cie koki bardziej owocne. Ponad to? znaleziono w nich podczas bada? cynk, wap?, ?elazo, a ponad magnez. Koka i raczej krasnodrzew pospolity jest tradycyjnie ?wiczona na dalekich zboczach Andów, w w?a?ciwo?ci w Boliwii, Kolumbii i Peru. Przyjemno?ci? jest, i? ro?lina pochodzi zwykle z ziem And a akurat w sztuce andyjskiej odgrywa wa?n? funkcj?. Badania naukowe nad w?a?ciwo?ciami leczniczymi koki wykaza?y, ?e jej li?cie zawieraj? du?y alkaloid, który pracuje jako preparat pobudzaj?cy. Li?cie kokainowca poza u?atwieniem oddychania, zmniejszaj? uczucie g?odu, bólu, wspomagaj? trawienie i hamuj? bycie zimna. Wi?cej to, li?cie koki skutecznie lecz? zaparcia. Li?cie koki, które s? obowi?zuj?ce w Polsce s? moc atrakcyjnych w?a?ciwo?ci od?ywczych w ostatnim bia?ka, t?uszcze, w?glowodany, a ponadto b?onnik, w?glowodany i porz?dek witamin, takich jak witamina I, C, D, E, a i witaminy z dru?yny B. Nieprzetworzone li?cie z ro?liny mo?na je??, je?? lub zaparza? jako herbat?. Natomiast krzew koki lub przeciwnie krasnodrzew z Peru jest ro?lin? niezwykle pozytywn?. Spo?ywanie li?ci koki u?mierza ból. Ro?lina by?a jak stosowana do produkcji popularnego napoju Coca-Cola, do chwili obecnej koncern kupuje li?cie krasnodrzewu, utajniaj?c receptur? koncentratu ka?dym atrakcyjnego napoju. Aktualn? relacj? jest tak?e to, i? naukowcy badaj?cy ro?lin?, stwierdzili, i? li?cie krasnodrzewu pospolitego s? prawie bezu?yteczne, je?eli s? hodowane w obwodach nizinnych. Sadzonki równie? nasiona krasnodrzewu pospolitego mo?na naby? w Polsce, w handlach elektronicznych dodatkowo owemu ca?ych, ale trudno hodowla krzewu w Polsce jest czarna. Z dzia?ki tego, i? stanowi wtedy ro?lina prosta w uprawie (jest wytrwa?a na pogod? równie? choroby) pod koniec XIX wieku kolonialne mocarstwa przenios?y kok? gra jej prawdziwe ?rodowisko. Jego wyniki maj? przyspieszenie prac serca, wzrost energii, a nawet t?umienie g?odu i zainteresowania. Li?cie koki mia?y równie? stale s? wyj?tkowe stanowienie w tradycji i akcji ludu Andów. Przecie? w li?ciach krasnodrzewu pospolitego zawarto?? samej substancji, jak? stanowi kokaina jest s?aba. Kilku tego, likwiduje lub zmniejsza poczucie apetytu równie? zmniejsza ból z?bów, g?owy itp. ale pewn? ró?nic? stanowi to, ?e kokaina uzale?nia, i li?cie drzewka nie. Koka stanowi ogromnie dost?pna ze powodu na swoje w?a?ciwo?ci przeciwbakteryjne równie? przeciwbólowe, i wi?cej chroni w niszczeniu równie? unika zaparciom. - koka ro?lina


Poker Information

Favorite Game Type
 
Favorite Limit Type
 
Daily Play
0 Hours 
Plays Live Games?
No 
Best Experience
Czy nasiona krasnodrzewu s? legalne? 

header

[close]