Îáñóæäåíèå

Rate this Topic
 


Displaying #1-13 of 13 total posts
109079 Nibs: 1,144
Member Since: Apr 30th 2009
Quote
Posted on Jun 8th 2009  -  Subject: Îáñóæäåíèå
Ó êîãî êàêèå èíòåðåñíûå ðàçäà÷è áûëè.
112703 Nibs: 769
Member Since: Jul 2nd 2009
Quote
Posted on Jul 4th 2009
ïàðó ìèíóò íàçàä ê ìîèì 88 ïðîòèâ ÊÊ íà òåðíå ïðèøëà 8-êà... ñòýê óäâîåí, ïðîäîëæàþ ó÷àñòèå â òóðíèðå July 4th Freeroll Holdem íà Aboslue Poker ...
na samom dele vse gorazdo prosche chem kazhetsya...
109079 Nibs: 1,144
Member Since: Apr 30th 2009
Quote
Posted on Jul 30th 2009
ó ìåíÿ íà ðóêàõ ÀÀ. íà áîðä âûõîäèò 10 10 À. â èòîãå ïðîèãðàë âåñü ñòýê. Ó ÷óâàêà íà ðóêàõ îêàçàëîèñü 10 10.
102951 Nibs: 4,563
Member Since: Jan 14th 2009
Quote
Posted on Aug 4th 2009

ó ìåíÿ ÊÊ ïðîèâ ÀÀ îëåíü äî ôëîïà - ôëîï ñðàçó ÊÊ

We conduct healthy enough way of life - beer, vodka, tobacco, girls... Well unless it is not healthy?
109079 Nibs: 1,144
Member Since: Apr 30th 2009
Quote
Posted on Aug 4th 2009
ïîñìîòðåë ñòàòèñòèêó. Ìîé ÀÀ ÷àñòî ÊÊ ïåðååçæàëè, íà ôëîï òðåòèé Ê âûõîäèë.
102951 Nibs: 4,563
Member Since: Jan 14th 2009
Quote
Posted on Aug 5th 2009

äàê êîãäà ïàðà íà ïàðó îëåíÿò âñåãäà ëîòîðåÿ

We conduct healthy enough way of life - beer, vodka, tobacco, girls... Well unless it is not healthy?
109079 Nibs: 1,144
Member Since: Apr 30th 2009
Quote
Posted on Aug 9th 2009
Ñåãîäíÿ íàáëþäàë ñëåäóþùóþ êàðòèíó - Íà ôëîïå âûõîäèò êîðîëü âîñåìü è ÷åòâðåêà âðîäå.. ×óâàê èäåò îëë èí.äðóãîé êîëëèðóåò.  èòîãó ó ÷óâàêà ñåò èç êîðîëåé, à ó âòîðîãî íà ðóêàõ ïàðà âàëüòîâ. Òåðí âûõîäèò âàëåò. íà ðèâåðå ñíîâà âàëåò.
102951 Nibs: 4,563
Member Since: Jan 14th 2009
Quote
Posted on Aug 10th 2009

À ìåíÿ ñåäíÿ íàòÿíóëè íà ñîòêó áàêîâ â îìàõó - ó ìåíÿ ñòðèò ñî ôëîïà (íà ñòîëå 234 - ó ìåíÿ 56)- ÿ áåò ÷óâàê ðåéç-ÿ ðåðåéç,îí êîëë íà òåðíå âûïàäàåò íåëåïàÿ 8 ÿ ñíîâà áåò-îí ðåéç ÿ ðåðåéç äî îëåíÿ - áàíê 210 $ âñêðûâàåìñÿ ó íåãî ñåò ÷åòâåðîê è òóò ðèâåð ñíîâà 8 è îí èìååò ìåíÿ ôóëîì

We conduct healthy enough way of life - beer, vodka, tobacco, girls... Well unless it is not healthy?
109079 Nibs: 1,144
Member Since: Apr 30th 2009
Quote
Posted on Oct 15th 2009
ñåãîäíÿ áûëî ñëåäóþùåå - â ïðåôëîïà âòðîåì ïîøëè îëèí. ó ìåíÿ ïàðà òóçîâ íà ðóêàõ, ó äðóãîãî òîå äâà òóçà, òðåòèé èìåë äâóõ äàì.íà ôëîï âûõîäÿò òðè ïèêîâûå ìåëî÷è, òóðí äàìà êðåñòîâàÿ, ðèâåð âàëåò ïèêîâûé -â èòîãå ó ìåíÿ ôëåø è ñòåê ìîé óòðàèâàåòñÿ.
102951 Nibs: 4,563
Member Since: Jan 14th 2009
Quote
Posted on Oct 15th 2009

êðàñàâ÷èê-òîêà ïèøè â UTF8 :)

We conduct healthy enough way of life - beer, vodka, tobacco, girls... Well unless it is not healthy?
113167 Nibs: 2,365
Member Since: Jul 13th 2009
Quote
Posted on Oct 16th 2009
Проигрался вчера жестко около 100 баков слил
102951 Nibs: 4,563
Member Since: Jan 14th 2009
Quote
Posted on Oct 16th 2009

Сообщи обязательно если колличество нибсов у тебя уменьшается - это будет означать что кто то тут ползает

We conduct healthy enough way of life - beer, vodka, tobacco, girls... Well unless it is not healthy?
102951 Nibs: 4,563
Member Since: Jan 14th 2009
Quote
Posted on Oct 16th 2009

хрена себе-епрст

We conduct healthy enough way of life - beer, vodka, tobacco, girls... Well unless it is not healthy?
Displaying #1-13 of 13 total posts

header

[close]