Team Poker Club "LEGION" (MMORPG.SU)

Rate this Topic
 


Displaying #1-15 of 50 total posts  1 2 3 4  Next Last
87151 Nibs: 2,221
Member Since: Feb 7th 2008
Quote
Posted on Feb 24th 2008  -  Subject: Team Poker Club "LEGION" (MMORPG.SU)
Îáùàåìñÿ Âîïðîñû - îòâåòû è ôëóä  + ï¸ðûøêè (Nibs)
Only Poker è íè÷åãî ëè÷íîãî...
87148 Nibs: 977
Member Since: Feb 6th 2008
Quote
Posted on Feb 24th 2008
ya napisal jasonu s predlojeniem kinut mne 40$ na betmostpoker vmesto partypokera t.k. ya tam ne mogu ih uzat :) a drugih bonusov nu tipa 10$ na betmost mne ne davali, kak dumaesh on soglasitsa na takoe ?:) ya dumau shansi 1k5 :) ne bolshe 
Tight is right ^_~
87148 Nibs: 977
Member Since: Feb 6th 2008
Quote
Posted on Feb 24th 2008
ne slishno nichego pro komandi ? bistree bi uje sdelali nam privatniy freeroll dla ruskoyazichnih. eshe mne za druga bonus do sih por ne dali... 100% budut perevodit na account v betMostPoker?
Tight is right ^_~
87151 Nibs: 2,221
Member Since: Feb 7th 2008
Quote
Posted on Feb 24th 2008
ya napisal jasonu s predlojeniem kinut mne 40$ na betmostpoker vmesto partypokera t.k. ya tam ne mogu ih uzat :) a drugih bonusov nu tipa 10$ na betmost mne ne davali, kak dumaesh on soglasitsa na takoe ?:) ya dumau shansi 1k5 :) ne bolshe ß îáðàùàëñÿ ñ ïîäîáíûì âîïðîñîì,íî êèíóëè òîëüêî 10.ß èì îòïèñàë òèïà ýòî íå åñòü õîðîøèé ïðîìîóøåí... ìîë÷àëè...Ñåãîäíÿ ìíå Ìàðê íàïèñàë ñ ëüãîòàìè ïî ðåôåðàëêå,â îòâåòå ÿ îïÿòü èì î óâåëè÷åíèè ñïîíñèðîâàíèÿ íà ÁåòÌîñò äëÿ óëó÷øåíèÿ èõ ïðîìîóøåíà íàêàòàë... Íå çíàþ ÷òî îòâåòÿò... Åñëè îòâåòÿò çäåñü îòïèøóñü...Òàê ÷òî ìîæ ïðîæì¸ì
Only Poker è íè÷åãî ëè÷íîãî...
87148 Nibs: 977
Member Since: Feb 6th 2008
Quote
Posted on Feb 24th 2008
ya napisal jasonu s predlojeniem kinut mne 40$ na betmostpoker vmesto partypokera t.k. ya tam ne mogu ih uzat :) a drugih bonusov nu tipa 10$ na betmost mne ne davali, kak dumaesh on soglasitsa na takoe ?:) ya dumau shansi 1k5 :) ne bolshe ß îáðàùàëñÿ ñ ïîäîáíûì âîïðîñîì,íî êèíóëè òîëüêî 10.ß èì îòïèñàë òèïà ýòî íå åñòü õîðîøèé ïðîìîóøåí... ìîë÷àëè...Ñåãîäíÿ ìíå Ìàðê íàïèñàë ñ ëüãîòàìè ïî ðåôåðàëêå,â îòâåòå ÿ îïÿòü èì î óâåëè÷åíèè ñïîíñèðîâàíèÿ íà ÁåòÌîñò äëÿ óëó÷øåíèÿ èõ ïðîìîóøåíà íàêàòàë... Íå çíàþ ÷òî îòâåòÿò... Åñëè îòâåòÿò çäåñü îòïèøóñü...Òàê ÷òî ìîæ ïðîæì¸ì äà áûëî áû íåïëîõî, ìîæåò ìíå ëóòøå ê òåáå â team? à òî ó ìåíÿ ì¸ðòâî :)
Tight is right ^_~
87148 Nibs: 977
Member Since: Feb 6th 2008
Quote
Posted on Feb 24th 2008
îé ñåé÷àñ ïîñìîòðåë òâîé ïðîôàéë, ìîæåò ìíå íà ÂÛ ? :)
Tight is right ^_~
87151 Nibs: 2,221
Member Since: Feb 7th 2008
Quote
Posted on Feb 24th 2008
ya napisal jasonu s predlojeniem kinut mne 40$ na betmostpoker vmesto partypokera t.k. ya tam ne mogu ih uzat :) a drugih bonusov nu tipa 10$ na betmost mne ne davali, kak dumaesh on soglasitsa na takoe ?:) ya dumau shansi 1k5 :) ne bolshe ß îáðàùàëñÿ ñ ïîäîáíûì âîïðîñîì,íî êèíóëè òîëüêî 10.ß èì îòïèñàë òèïà ýòî íå åñòü õîðîøèé ïðîìîóøåí... ìîë÷àëè...Ñåãîäíÿ ìíå Ìàðê íàïèñàë ñ ëüãîòàìè ïî ðåôåðàëêå,â îòâåòå ÿ îïÿòü èì î óâåëè÷åíèè ñïîíñèðîâàíèÿ íà ÁåòÌîñò äëÿ óëó÷øåíèÿ èõ ïðîìîóøåíà íàêàòàë... Íå çíàþ ÷òî îòâåòÿò... Åñëè îòâåòÿò çäåñü îòïèøóñü...Òàê ÷òî ìîæ ïðîæì¸ì äà áûëî áû íåïëîõî, ìîæåò ìíå ëóòøå ê òåáå â team? à òî ó ìåíÿ ì¸ðòâî :)Ðåãàéñÿ âìåñòå âåñåëåå áóäåò, ìîæ èíòåðåñíîå ÷òî äëÿ êîìàíä óñòðîÿò,áóì ðåøàòü..... Ýòî òðåòüÿ íàøà íàïîëíÿåòñÿ ...êó÷íåå ëó÷øå ,ìíå ëåã÷å áóäåò ñ Ñàïïîðòîì ðàáîòàòü.... â îáùèõ èíòåðåñàõ.... Áóäåò âîçìîæíîñòü çà òåáÿ ó íèõ ñïðîñèòü èëè ïîääåðæàòü....
Only Poker è íè÷åãî ëè÷íîãî...
87151 Nibs: 2,221
Member Since: Feb 7th 2008
Quote
Posted on Feb 24th 2008
îé ñåé÷àñ ïîñìîòðåë òâîé ïðîôàéë, ìîæåò ìíå íà ÂÛ ? :)Íåò íà âû íåíàäî.... ìíå òàê óäîáíåå....  ß åù¸ ìîëîäîé,âîçðàñòà çäåñü íå îùóùàþ...Ñåäíÿ íà Èíñàéäîâñêîì òóðíèðå ìàõ200 ñîòêó âçÿë çà 4 ìåñòî.....  Ñî ñëåä íåäåëè îïÿòü àêòèâíîñòü áóäó ïðîÿâëÿòü , ðåéòèíãîâóþ íåäåëþ ïîïðîáóþ õîðîøî çàêîí÷èòü...... Ýòó îòäûõàë.....
Only Poker è íè÷åãî ëè÷íîãî...
87148 Nibs: 977
Member Since: Feb 6th 2008
Quote
Posted on Feb 24th 2008
îé ñåé÷àñ ïîñìîòðåë òâîé ïðîôàéë, ìîæåò ìíå íà ÂÛ ? :)Íåò íà âû íåíàäî.... ìíå òàê óäîáíåå....  ß åù¸ ìîëîäîé,âîçðàñòà çäåñü íå îùóùàþ...Ñåäíÿ íà Èíñàéäîâñêîì òóðíèðå ìàõ200 ñîòêó âçÿë çà 4 ìåñòî.....  Ñî ñëåä íåäåëè îïÿòü àêòèâíîñòü áóäó ïðîÿâëÿòü , ðåéòèíãîâóþ íåäåëþ ïîïðîáóþ õîðîøî çàêîí÷èòü...... Ýòó îòäûõàë.....îê âñòóïàþ, òîëüêî êàêàÿ èìåííî, åñëè èõ íåñêîëüêî ?   íàø¸ë BYW Poker Club a password íåçíàþ :)
Tight is right ^_~
87151 Nibs: 2,221
Member Since: Feb 7th 2008
Quote
Posted on Feb 25th 2008
îé ñåé÷àñ ïîñìîòðåë òâîé ïðîôàéë, ìîæåò ìíå íà ÂÛ ? :)Íåò íà âû íåíàäî.... ìíå òàê óäîáíåå....  ß åù¸ ìîëîäîé,âîçðàñòà çäåñü íå îùóùàþ...Ñåäíÿ íà Èíñàéäîâñêîì òóðíèðå ìàõ200 ñîòêó âçÿë çà 4 ìåñòî.....  Ñî ñëåä íåäåëè îïÿòü àêòèâíîñòü áóäó ïðîÿâëÿòü , ðåéòèíãîâóþ íåäåëþ ïîïðîáóþ õîðîøî çàêîí÷èòü...... Ýòó îòäûõàë.....îê âñòóïàþ, òîëüêî êàêàÿ èìåííî, åñëè èõ íåñêîëüêî ?   íàø¸ë BYW Poker Club a password íåçíàþ :)Ýòà êîìàíäà êàê ðàç çàïîëíÿåòñÿ (ìàõ 10)... Ïðàâèëüíåå â íå¸ âñòóïàòü ÷åðåç òåìó íà ÁÞÂå  http://www.byw.ru/showthread.php?t=23905    Òàì â îñíîâíîì è îáñóæäåíèÿ èäóò.... Çàõîäè....
Only Poker è íè÷åãî ëè÷íîãî...
87148 Nibs: 977
Member Since: Feb 6th 2008
Quote
Posted on Feb 27th 2008
ñåé÷àñ ïîñìîòðåë â referalls, ó ìåíÿ 16 ïðèãëàø¸ííûõ, èç íèõ îñ÷è òèêàþò òîëüêî ó îäíîãî, î÷åíü ñòðàííî, íå âåðþ ÷òî èç 16 ÷åëîâåê èãðàåò òîëüêî îäèí :( ìîæåò òàì áàã êàêîé-íèòü?
Tight is right ^_~
87151 Nibs: 2,221
Member Since: Feb 7th 2008
Quote
Posted on Feb 27th 2008
ñåé÷àñ ïîñìîòðåë â referalls, ó ìåíÿ 16 ïðèãëàø¸ííûõ, èç íèõ îñ÷è òèêàþò òîëüêî ó îäíîãî, î÷åíü ñòðàííî, íå âåðþ ÷òî èç 16 ÷åëîâåê èãðàåò òîëüêî îäèí :( ìîæåò òàì áàã êàêîé-íèòü?Íàâåðíî äðóãèå ïðîñòî æäóò áåçäåï....  î òîì ÷òî íàäî âñ¸ çàïîëíèòü ìîæ è íå çíàþò....Ïëîõî ÷òî íå îáùàþòñÿ,ìû ñ îäíîãî ôîðóìà è òàì ýòè âîïðîñû âñå â òåìå ïðîïèñàíû,íî ìíîãèå æäóò êîìàíäíîãî ïðîìîóøåíà îò ÏîêåðÈíñàéä....  À îíè ñ íèì ÷òî òî çàòÿíóëè....
Only Poker è íè÷åãî ëè÷íîãî...
87148 Nibs: 977
Member Since: Feb 6th 2008
Quote
Posted on Feb 27th 2008
äà... ñ ðåôåðàëàìè âûøëî âñ¸ íå òàê, êàê ÿ õîòåë :) õîòÿ åñòü 1 ÷åëîâåê, êîòîðûé êàòàåò  íîðìàëüíî :) 600 î÷êîâ ó íåãî óæå íàêîïèëîñü
Tight is right ^_~
88490 Nibs: 1,059
Member Since: Feb 27th 2008
Quote
Posted on Feb 27th 2008
äà... ñ ðåôåðàëàìè âûøëî âñ¸ íå òàê, êàê ÿ õîòåë :) õîòÿ åñòü 1 ÷åëîâåê, êîòîðûé êàòàåò  íîðìàëüíî :) 600 î÷êîâ ó íåãî óæå íàêîïèëîñü òóðóì òóðóì çà ôëóä î÷êè âðîäå äàþò ?
www.byw.ru
87151 Nibs: 2,221
Member Since: Feb 7th 2008
Quote
Posted on Feb 27th 2008
äà... ñ ðåôåðàëàìè âûøëî âñ¸ íå òàê, êàê ÿ õîòåë :) õîòÿ åñòü 1 ÷åëîâåê, êîòîðûé êàòàåò  íîðìàëüíî :) 600 î÷êîâ ó íåãî óæå íàêîïèëîñü Áóäåò èíòåðåñíî è äðóãèå ïîäòÿíóòñÿ...... Òû äîëæåí ñàì ïðèìåð çàäàâàòü...... Ó òåáÿ òî óæå ìíîãî ï¸ðûøêîâ?Áåðè ïðèâàòû,èëè äåíåæíûå ïðèçû è äðóãèå ïîòÿíóòñÿ... Âðåìÿ åñòü.... 
Only Poker è íè÷åãî ëè÷íîãî...
Displaying #1-15 of 50 total posts  1 2 3 4  Next Last

header

[close]