Username
luatphapduc
Gender
Male 
Country
VN 
Occupation
 
Birthday
Jan 1st 1990 
Member Since
Oct 5th 2021
Forum Posts
0

About Me

IECS là công ty chuyên t? v?n du h?c ??c, ??c bi?t du h?c ngh? ??c ngành ?i?u d??ng t?i Hà N?i và Thành Ph? H? Chí Minh. IECS là trung tâm du h?c ngh? ??c uy tín và t?t nh?t Vi?t Nam, truy c?p vào website http://luatphapduc.de/ ?? hi?u thêm v? du h?c ngh? ??c nhá IECS là Công Ty uy tín chuyên v? l?nh v?c t? v?n Du H?c ??c – ??c bi?t là Du H?c Ngh? ??c, v?i kinh nghi?m x? lý h?n 500 h? s? theo ch??ng trình Du H?c Ngh? ??c ngành ?i?u D??ng và Du H?c Ngh? ??c Nhà Hàng-Khách S?n (NHKS). Chúng tôi cung c?p các khoá h?c ti?ng ??c ch?t l??ng cao, giá c? h?p lý nh?t t?i Tp.HCM. http://luatphapduc.de/ https://www.facebook.com/IECS.vn/ https://iecs-duhocduc.business.site/a


Poker Information

Favorite Game Type
Texas Hold'em 
Favorite Limit Type
Pot Limit 
Daily Play
0 Hours 
Plays Live Games?
No 
Best Experience
IECS là công ty chuyên t? v?n du h?c ??c, ??c bi?t du h?c ngh? ??c ngành ?i?u d??ng t?i Hà N?i và Thành Ph? H? Chí Minh. IECS là trung tâm du h?c ngh? ??c uy tín và t?t nh?t Vi?t Nam, truy c?p vào website http://luatphapduc.de/ ?? hi?u thêm v? du h?c ngh? ??c nhá IECS là Công Ty uy tín chuyên v? l?nh v?c t? v?n Du H?c ??c – ??c bi?t là Du H?c Ngh? ??c, v?i kinh nghi?m x? lý h?n 500 h? s? theo ch??ng trình Du H?c Ngh? ??c ngành ?i?u D??ng và Du H?c Ngh? ??c Nhà Hàng-Khách S?n (NHKS). Chúng tôi cung c?p các khoá h?c ti?ng ??c ch?t l??ng cao, giá c? h?p lý nh?t t?i Tp.HCM. http://luatphapduc.de/ https://www.facebook.com/IECS.vn/ https://iecs-duhocduc.business.site/a  

header

[close]