Username
sponsorkrakow
Gender
Male 
Country
PL 
Occupation
 
Birthday
Nov 21st 2000 
Member Since
Nov 21st 2020
Forum Posts
0

About Me

Szukam sponsora Kraków _______________ Co zawiera si? w umowie mi?dzy Sponsorowan?, a Sponsoruj?cym? Odpowiedzi? jest – wszystko, co potrzebujesz, a druga strona si? zgodzi. Nie ma z góry narzuconych zasad lub regu?, które mia?yby regulowa? relacj? sponsoringow?. Charakter i zawarto?? umowy jest ustalana wy??cznie pomi?dzy stronami j? zawieraj?cymi. Na sponsoring mo?e si? sk?ada? wiele sk?adowych. Sponsorowana mo?e pe?ni? charakter osoby towarzysz?cej, by? przyjació?k? jak i kochank?, a nawet drug? po?ówk?, je?li tak zostanie ustalone pomi?dzy stronami. Biznesmeni cz?sto chc? znale?? Sponsorowane, chc?c i?? na spotkanie biznesowe z pi?kn? kobiet? u swojego boku. Og?oszenie, które doda Kobieta chc?ca by? sponsorowana, okre?la wypisany zakres us?ug, jakie mo?e odda? na rzecz Sponsoruj?cego. Je?eli jednak szukasz us?ugi, która nie jest uj?ta w us?ugach odpowiadaj?cej Ci Kobiety, napisz pull off niej i zadaj jej pytanie. Nie stracisz nic, a Sponsorowane s? otwarte na nowe mo?liwo?ci.


Poker Information

Favorite Game Type
 
Favorite Limit Type
 
Daily Play
0 Hours 
Plays Live Games?
No 
Best Experience
 

header

[close]